Водоснабдителни сондажи

За нас

„ГеоХидроДрил” ЕООД основно извършва своята дейност в областите на хидротехническото строителство, екологични мониторингови дейности, дейности, свързани с извършването на инженерно геоложки, хидрогеоложки, геотехнически и геофизични проучвания за сгради и съоръжения; консултации, изготвяне на работни проекти и извършване на строителство за укрепване на свлачища, слаби терени и фундаменти, изграждане на тръбни водоснабдителни сондажни кладенци и дренажи, канализационни мрежи и съоръжения, проектиране и изграждане на помпени станции, високо напорни водопроводи и водопреносни системи; проучвания и строителство на сметища и депа за опасни отпадъци, минно-технически проучвания, проекти и строителство на инфраструктура в областта на въгледобива и рудодобива.

Професионалната квалификация на сътрудниците на фирмата, се осигурява от високо квалифицирани и опитни инженери и магистри по: инженерна геология, инженерна хидрогеология, инженерна екология, строителни конструкции; минни инженери и хидротехническо строителство. Водещите специалисти на фирмата са специализирали в различни университети и научни институции, а техническият персонал е подготвен високопрофесионално, с практическа насоченост и съответно – лицензирани в различните направления /специалности/.

Фирмата обезпечава своята дейност чрез консултации с български специалисти от Академията на науките, Минно геоложкия университет, Софийски университет, ВИАС и МОСВ. Фирмата е регистрирана през 2018 г., с Булстат № 204970780 и е пряк наследник на „ГеоХидроКонсулт“ ЕООД, която пък от своя страна, групира възможностите и материално техническата обезпеченост на предшественика си:

ЕТ ”ГеоХидроКонсулт”, с регистрация от 1998 г., като от 1998 г. е член на БТПП , а от 2000г. и на Българската минна камара. “ГеоХидроДрил” ЕООД е организация, която е в състояние да работи в цикъл пълен инженеринг – проектиране, изпълнение и отчитане на резултатите с актове, протоколи и доклади – до въвеждане на обектите в експлоатация. “ГеоХидроДрил” ЕООД е сертифицирана по ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018. Фирмата е регистрирана в Камара на Строителите в България за следните групи строежи:
Удостоверение II – TV 008109 – II група: строежи от транспортната инфраструктура, съгласно чл 5, ал. 1, т. 2 от ПРВВЦПРС: /строежи от трета до пета категория/;
Удостоверение IV – TV 011405 – IV група: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда, съгласно чл. 5, ал. 1, от ПРВВЦПРС: /строежи от трета до пета категория/;
Удостоверение V – TV 017286 – V група: отделни видове строителни и монтажни работи /отделни видове СМР, съгласно КИД-2008, сектор „Строителство“ с класове: 43.11; 43.12; 43.13; 41.20; 42.12; 42.13; 42.22; 42,91; 43.91; 43.21; 43.22; 43.29; 80.20; 43.31; 43.32; 43.33; 43.34; 43.39.

Всички дейности се извършват съгласно действащите в Република България закони, наредби, нормативни актове и документи, както и съобразно изискванията на инвеститора. От създаването си, фирмата е доказала възможностите си, като работи, на практика, с всички видове от действащите в Република България субекти – юридически, държавни, общински и частни. “ГеоХидроДрил” ЕООД разполага с цялата необходима техника, машини и съоръжения, за извършване на пълен инженеринг в хидротехническото строителство.

Scroll to Top