Водоснабдителни сондажи

Регистрация на съществуващи сондажи

Регистрация на съществуващи водовземни съоръжения.

За регистрация на водовземни съоръжение в БД при МОСВ е необходимо да се осигурят следните данни:

  1. за конструктивните характеристики на водовземното съоръжение и състоянието му, включително:

а) диаметри и дълбочина на разполагане на прикриващите колони и филтрите, наличието и качеството на задтръбната циментация;

б) резултати от заснемане със сондажна камера на състоянието на ствола на съоръжението до пълната му дълбочина;

в) резултати от проведени за целите на вписването опитно-филтрационни изследвания;

г) пълен химичен анализ на подземните води по всички показатели, за които са определени стандарти за качество на подземните води, съгласно наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 2, извършен за целите на вписването на съоръжението при акредитирано пробовземане в акредитирана лаборатория;

  1. че водовземното съоръжение разкрива само едно водно тяло, включително геолого-хидрогеоложка колонка и геоложки профили;
  2. за местоположението на водовземното съоръжение, включително геодезически координати и надморска височина на устието на съоръжението или на характерни точки от линейните съоръжения;

За изпълнение изискванита на нормативната уредба за регистрация на съществуващи водовземни съоръжения, фирмата ни предлага:

– видеозаснемане на съществуващи водовземни съоръжения

– геодезическо заснемане на водовземни съоръжения

– опитно-филтрационни изследвания

– акредитирано пробонабиране и последващ лабораторен анализ на проби от подземни води

– изготвяне на проект за регистрация на съществуващи водовземни съоръжения

Scroll to Top