Водоснабдителни сондажи

ИГП

Фирма “ГеоХидроДрил” ЕООД, в лицето на своите асоциирани експерти, разполага със значителен опит в геоложките и геотехническите проучвания, за нуждите на строителството, промишлени и граждански хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения. Това позволява да предложим на нашите клиенти разрешаването на тези проблеми по рационален начин чрез:

 • Изготвяне на задания за проучване на строителни площадки и линейни съоръжения, като се отчита досегашната изученост и се предвиждат само действително необходимите проучвания и изпитания;
 • Инженерно-геоложки проучвания, с лабораторни изследвания и изготвяне на доклади, даващи препоръки за оптимизирането на проектирането и строителството;
 • Лабораторни изследвания на физико-механичните и якостно-деформационните показатели на строителните почви;
 • Полеви методи за проучване – фирма “ГеоХидроДрил” ЕООД разполага с необходимата техника и е в състояние да изпълни следните проучвателни опити: динамични и статични пенетрационни опити, вертикални електросондажи (ВЕС), линейни геофизични проучвания, посредством “георадар”, преносима сондажна апаратура “Rotenberger” и автосонди;
 • Изследвания и изготвяне на проекти за заздравяване на земната основа, при особени строителни почви, върху които ще се извършва строителството;

          Възприетият фирмен “know-how”, за разрешаването на изброените задачи, чрез изготвяне на предварителни геотехнически експертизи, дава възможност за предварителна оценка на:

– рисковите явления и процеси (свлачища, срутища, суфозия, карст и др.) в съответните райони

– условията за фундиране и строителство.

Успоредно с това, в геотехническата експертиза се посочват и предварителни данни за възможностите, които дава площадката (района), за изграждане на собствено водовземно съоръжение.

Изготвянето на експертизата се базира основно на инженерно-геоложки и хидрогеоложки оглед, съществуващи архивни данни за района, както и, при необходимост, на специализирани геофизични проучвания. За решаване на широкия кръг от задачи, свързани с инженерно-геоложките и хидрогеоложки проучвания, за работен проект, освен познатите традиционни методи (сондажни и проучвателни изработки), фирмата прилага и нетрадиционни методи, с което се снижават значително разходите. Това са изследвания на място (пенетрации, срязвания и др.) и геофизични методи на проучване. Те позволяват да се определи геоложкият строеж на земната основа, някои деформационни показатели на строителните почви (еластични модули, коефициент на Поасон, и чрез емпирични връзки, статичните модули), да се локализират и оценят зоните, засегнати от физико-геоложки явления и процеси, като свлачища, карст, разломни зони, степен на напуканост на масива, заблатяване и др.

 

Геофизичните методи широко се използват и за търсене на подземни води, което спествява трудоемките сондажни работи, осигурява бързина и дава възможност да се получи практически непрекъсната информация за разглеждания район. Апаратурата, с която разполагаме, позволява да се прилага комплекс от геофизични методи:

 • Вертикално електрическо сондиране (ВЕС) – класически вариант по привидното съпротивление;
 • Сеизмечно профилиране, по метода на пречупените вълни (МПВ), с ударно възбуждане на сеизмичните вълни;
 • Електропрофилиране – симетрично с един или едновременно с няколко разноса на захранващата линия, комбинирано, диполно;
 • Метод на естествени потенциали (ПС);
 • Каротаж (по ?пр и по естествена радиоактивност);
 • Елекромагнитни методи.

Разработените от нас програми за обработка на получената информация в полеви условия, са съобразени с изискванията на нормативните документи за нашата страна, като при желание на клиента, се прилагат и изискванията, заложени в международни стандарти.

Scroll to Top