Водоснабдителни сондажи

Разрешителни за изграждане на сондажи

Изготвяне на документация за получаване на “Разрешително за водовземане от подземни води”, чрез нови водовземни съоръжения – необходими документи:

  • Заявление по образец за издаване на разрешително по чл.44, ал.1, във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 4 от “Закона за водите”, съдържащо:

 – Данни на заявителя;

 – Данни за ползването на воден обект и за водовземането;

 – Номер на решението от министъра на околната среда и водите или от директора на съответната регионална инспекция по околната среда и водите, по оценка на въздействието върху околната среда или за преценка, че не е необходимо извършването на оценка на въздействието върху околната среда, или за оценка за съвместимост, когато такива се изискват, съгласно “Закона за опазване на околната среда” и “Закона за биологичното разнообразие”.

 – Заверен документ за платена такса за издаване на разрешителното (чл.60, ал.2, т.1 от “Закона за водите”);

 – Актуална скица или карта за имотите, в които ще се извършва ползването на воден обект и водовземането, заверена от съответния компетентен орган (чл.60, ал.2, т.2 от “Закона за водите”);

 – Декларация за обстоятелствата по чл. 71, ал. 2 от “Закона за опазване на околната среда”, (съгласно образец, приложен към заявлението );

 – Документ за собственост или нотариално заверено писмено съгласие от собственика на имота, в който ще бъдат разположени съоръженията за водовземане.

 – Нотариално заверена декларация от собствениците на имотите, които ще бъдат засегнати от проекта, за санитарно-охранителната зона, удостоверяваща, че същите са запознати с ограниченията и забраните, определени в наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 6, които попадат в проектните санитарно-охранителни зони – при ползване на воден обект за изграждане на съоръжения и за водовземане, предназначено за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, (документът се съставя със съдържание съгласно чл.152 от “Наредба № 1” за проучване, ползване и опазване на подземните води).

 – Обосновка на водовземането, включително обосновка на заявеното водно количество, съгласно нормите за водопотребление, определени с наредбата по чл. 117а, ал. 2. (До приемане на “Наредбата за привеждане”, в съответствие със ЗИД на ЗВ на “Наредба № 1” за проучване, ползване и опазване на подземните води, обосновката на водовземането се изготвя със съдържанието на “Проекта за водовземане”, определено в чл.156, част от “Проекта за изграждане на съоръжения”, определена в чл.160, ал.1, т.2, ал.2, т.2 и т.3, ал.4 и “Обосновката на заявеното водно количество”, определено в чл.151 на “Наредба № 1” за проучване, ползване и опазване на подземните води. До приемането на наредбата по чл. 117а, ал. 2, обосновката на заявените водни обеми се разработва въз основа на определени с други нормативни актове количества за съответната цел, като в обосновката на необходимите водни обеми, се посочва и наименованието на съответния нормативен акт – § 140 от ПЗР на ЗИД на З, в сила от 10.08.2010 г.)

След изпълнение на всички заложени в “Разрешителното за изграждане” дейности, тестове и анализи, същите следва да бъдат представени в Басейнова Дирекция във вид на “Доклад от полеви работи” – “Геоложки журнал”. Резултатите от всички проведени тестове следва да бъдат интерпретирани от хидрогеолог и да залегнат в докладната документация.

Необходими документи за окомплектоване на документацията:

  • Данни на заявителя;
  • Данни за ползването на воден обект и за водовземането;
  • Актуална скица или карта за имотите, в които ще се извършва ползването на воден обект и водовземането, заверена от съответния компетентен орган (чл.60, ал.2, т.2 от “Закона за водите”);
  • Документ за собственост или нотариално заверено писмено съгласие от собственика на имота, в който ще бъдат разположени съоръженията за водовземане;
  • Нотариално заверена декларация от собствениците на имотите, които ще бъдат засегнати от проекта, за санитарно-охранителната зона, удостоверяваща, че същите са запознати с ограниченията и забраните, определени в наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 6, които попадат в проектните санитарно-охранителни зони – при ползване на воден обект за изграждане на съоръжения и за водовземане, предназначено за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, (документът се съставя със съдържание съгласно чл.152 от “Наредба № 1” за проучване, ползване и опазване на подземните води);
  • Сертификти на вложените материали;
  • Геоложки журнал;
  • Резултати от ОФИ;
  • Резултати от лабораторен анализ на подземни води;
Scroll to Top