Водоснабдителни сондажи

Пиезометри

Пиезометри за проследяване на състоянието на подземните води, с диаметър от Ø63 до Ø114 и дълбочина до 300м.

Изграждане на нови пиезометри.

За изграждането на нови пиезометри, може бъде използвана следната методика на работа:

Посредством сондажна апаратура ще се прокара ствол-пилот на пиезометъра, ядково сондиране с Ø 89 мм до Ø127мм и последващо проширяване – безядково с диаметър Æ151 мм, като се използва въртеливо сондиране с промивка.

След прокарването на ствола на сондажа с Æ151 мм, същите могат да бъдат оборудвани като пиезометри.

Ще се използва следният материал: PVC Ø90х4,7, размер на отворите на филтъра: прорези 50х1,5 mm със стъпка по периметъра – 50 mm и по дължината – 100 mm. В задтръбното пространство в зоната на водно ниво, ще се изпълни гравийна засипка с зърнометрия 4/8 мм. В интервала 0,00 м – до водно ниво следва да се изпълни глинест тампонаж. Изградените пиезометри ще бъдат прочистени с компресор и шламова помпа. Оборудването на главата ще бъде в съответствие с типовата конструкция – по проект.

Scroll to Top