Водоснабдителни сондажи

Пилотно фундиране

Изграждаме два основни типа пилотни системи:

– за укрепване на изкопи и стабилизиране на свлачищни терени

– пилотно фундиране на сгради и инженерни съоръжения.

Диаметрите на сондиране са до Ø500мм.

Пилотните фундаменти са укрепителни конструкции с голяма носеща способност. Пилотите представляват забити или излети в почвата вертикални или наклонени стълбове, които поемат товарите от връхната конструкция, и ги предават на по-дълбоко лежащи пластове в земната основа, които имат по-голяма носимоспособност.

Пилотното укрепване е сред често прилаганите методи, особено, когато строителството се извършва в почви, с нарушени механични показатели или при строителство на конструкции над или във вода. Пилотно укрепване може да се извърши и при строителство на сгради с голяма близост, когато няма възможност за направа на достатъчно устойчиво скосяване. В този случай с пилоти се укрепва вертикалната стена на изкопа. Също, когато няма възможност за направа на дълбок изкоп, се изпълнява пилотно фундиране, като целта е навлизане на пилотите на необходимата дълбочина до достигане на здрави почви.

В зависимост от диаметъра на пилотите, те се разделят на нормални (с диаметър над 300 мм) и микропилоти (до 300 мм включително). Укрепването може да се изпълни с разстояние между пилотите или плътно, при което пилотите се врязват един в друг (секантни пилоти).

В зависимост от начина на полагане на пилотите в почвата, те се делят на две основни групи: забивни пилоти (предварително изпълнени) и изливни пилоти (изливат се на място).

Scroll to Top