Водоснабдителни сондажи

ХГП

Хидрогеоложките проучвания включват комплекс от дейности, свързани с изясняване на хидрогеоложката обстановка. В повечето случаи те предхождат изграждането на нови сондажи и шахтови кладенци, указват точното и ефективно разположение на дренажни съоръжения, определят количествени и качествени показатели на подземните води. Ефективността и цената на хидрогеоложките проучвания зависи пряко от предварителното планиране и оценка на необходимите дейности. Могат да бъдат отделени няколко етапа на проучвателните дейности:

I-ви етап – При извършване на хидрогеоложко проучване най-често се използва следният подход:

 • Локализират се съществуващи изработки – сондажни кладенци, мониторингови пунктове за подземни и повърхностни води;
 • Изясняват се границите и разположението на повърхностни водни тела, включително извори, влажни зони, езера, блата, реки и потоци;
 • Отбелязва се наличната инфраструктура в населени или близко до населени места – отводнителни канали, канавки, дренажни точки, шахти, колекторни системи;
 • Запознаване със съществуващата геоложка и тектонска информация;
 • Проверка за наличие на съществуващи техногенни въздействия, които оказват влияние върху режима на повърхностните и подземни води, (в това число разкрития, кариери и др.);

          Полевата работа се предхожда от подготовка, свързана с набиране на картен материал (топографски карти в различен мащаб, геоложки и тектонски карти, материали от предишни проучвания с хидродинамични и хидрохимични карти). За навлизане и установяване на обхвата на обекта, се построяват геоложки и хидрогеоложки профили. Те се базират на геоложки, геофизични и хидрогеоложки доклади, както и на предишни измервания на водни нива. Профилите съдържат почвена и стратиграфска информация, главни геоложки структури и литология, геоложки граници в дълбочина, водни нива (за различни периоди, ако има налични данни), съществуващи инженерни съоръжения. Хидрогеоложките проучвания обхващат и подхранването на подземните води, за което е необходима информация за валежите, нивата и количествата в реките. Събраната информация се анализира и обобщава, като това включва провеждане на дискусия върху регионалната и локалната хидрогеология, оценява се доколко съществуващата информация е достатъчна и се посочват райони, в които да бъдат проведени допълнителни изследвания.

II-ри етап: Изготвя се работен план за характеризиране на проучваната площадка. Уточнават се:

 • Целите на проучването;
 • Прави се предложение за проучването – с броя, местоположението и дълбочината на предвидените за изграждане изработки, метод на почвено опробване и класификация;
 • Уточняване: интервалите на тестване, типа и броят на лабораторните тестове;
 • Определя се конструкцията на сондажите;
 • Планира се броят и типът на опитно-филтрационните полеви тестове;
 • Определя се честотата за измерване на водното ниво;
 • Посочва се броят на водните проби, които ще бъдат предоставени за: химичен, радиологичен и микробиологичен анализ;
 • Необходим е план-график по периоди, за завършване на проучванията.

Полеви дейности

Полевите дейности при хидрогеоложките проучвания следват работната програма, съставена в предишен етап. Те включват водочерпене, хидрогеоложко обследване в локален план, използване на полеви преносими лаборатории, за определяне на специфични показатели на подземната вода, с предварително заснемане на местоположението на проучваните обекти. В съвременната хидрогеология се налага използването на геофизични проучвания – при търсенето и откриването на подземни (подпочвени) води. Проучването за вода се извършва чрез различни електрически методи в геофизиката, като най-често са: използването на вертикално електрическо сондиране и метод на собствения потенциал (SP метод). Последният се извършва със специализирана апаратура / уред (популярна като “георадар”), която позволява изготвянето на профили и оценка на водоносните интервали, по установени статистически процедури. Необходимо е хидрогеоложките проучвания да бъдат съгласувани с органите на МОСВ или Басейновите дирекции, когато се налага изграждането на проучвателни или експлоатационни сондажи и изработки. Резултатите от проучванията се документират надлежно, като се водят журнали, изготвят се водочерпателни карнети и се използват географските информационни системи за представяне на получените данни. Изготвя се хидрогеоложки доклад, с включени хидродинамични, хидрохимични карти, карти по коефициент на филтрация и по проводимост.

Scroll to Top