Водоснабдителни сондажи

Разрешителни за водовземане от съществуващи сондажи

Изготвяне на документация за получаване на “Разрешително за водовземане от подземни води”, чрез съществуващи водовземни съоръжения.

Изготвяне на “Проект за водовземане” /”Обосновка на водовземането”/ от подземни води. Проектът включва:

– конкретните хидрогеоложки условия на проектната площадка; регионални и локални ресурси на подземните води;

– проводимост;

– коефициент на филтрация;

– пиезопредаване и водоотдаване на подземния воден обект;

– прогнозните експлоатационни понижения във водовземното съоръжение, при определените дневни, месечни и годишни проектни дебити, както и прогнозна оценка на влиянието на водовземното съоръжение в ареал от 1000 метра;

– Концептуален модел на подземното водно тяло и избор на метода за решаването му;

– Резултати от лабораторни анализи от опробване на подземните води /ПАЙС/(с давност до шест месеца).

За окомплектоване на документацията, за получаване на разрешително, за водовземане, е необходимо да се представят следните документи:

  • Данни на заявителя;
  • Данни за ползването на воден обект и за водовземането;
  • Номер на решението от министъра на околната среда и водите или от директора на съответната регионална инспекция по околната среда и водите, по оценка на въздействието върху околната среда или за преценка, че не е необходимо извършването на оценка на въздействието върху околната среда, или за оценка за съвместимост, когато такива се изискват съгласно “Закона за опазване на околната среда” и “Закона за биологичното разнообразие”.
  • Заверен документ за платена такса за издаване на разрешителното (чл.60, ал.2, т.1 от “Закона за водите”);
  • Актуална скица или карта на имотите, в които ще се извършва ползването на воден обект и водовземането, заверена от съответния компетентен орган (чл.60, ал.2, т.2 от Закона за водите);
  • Декларация за обстоятелствата по чл. 71, ал. 2 от “Закона за опазване на околната среда”, (съгласно образец, приложен към заявлението);
  • Документ за собственост или нотариално заверено писмено съгласие от собственика на имота, в който ще бъдат разположени съоръженията за водовземане;
  • Нотариално заверена декларация от собствениците на имотите, които ще бъдат засегнати от проекта, за санитарно-охранителната зона, удостоверяваща, че същите са запознати с ограниченията и забраните, определени в наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 6, които попадат в проектните санитарно-охранителни зони – при ползване на воден обект за изграждане на съоръжения и за водовземане, предназначено за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване (Документът се съставя със съдържание съгласно чл.152 от “Наредба № 1” за проучване, ползване и опазване на подземните води);
  • Обосновка на водовземането, включително обосновка на заявеното водно количество, съгласно нормите за водопотребление, определени с наредбата по чл. 117а, ал. 2. (До приемане на “Наредбата за привеждане”, в съответствие със ЗИД на ЗВ на “Наредба № 1” за проучване, ползване и опазване на подземните води, обосновката на водовземането се изготвя със съдържанието на “Проекта за водовземане”, определено в чл.156, част от “Проекта за изграждане на съоръжения”, определена в чл.160, ал.1, т.2 , ал.2, т.2 и т.3, ал.4 и “Обосновката на заявеното водно количество”, определено в чл.151 на “Наредба № 1” за проучване, ползване и опазване на подземните води. До приемането на наредбата по чл. 117а, ал. 2, обосновката на заявените водни обеми се разработва въз основа на определени с други нормативни актове количества за съответната цел, като в обосновката на необходимите водни обеми, се посочва и наименованието на съответния нормативен акт – § 140 от ПЗР на ЗИД на З, в сила от 10.08.2010 г.)

Издаването на разрешително за водовземане от подземни води, е свързано с наличието на свободен ресурс в съответното водно тяло. Ресурсите на водните тела се обновяват ежемесечно от Басейнова Дирекция.

Scroll to Top