Водоснабдителни сондажи

Сондажи

Водоснабдителни сондажи

Водоснабдителни сондажи за жилищно и промишлено водоснабдяване.

Инженерно-геоложки ядкови сондажи

Проучвателното ядково сондиране има редица значителни предимства пред конвенционалното сондиране.

Пилотно фундиране

Пилотните фундаменти са укрепителни конструкции с голяма носеща способност.

Пиезометри

Пиезометри за проследяване състоянието на подземните води

Геотермални сондажи

Геотермалната енергия не замърсява околната среда и не може да бъде изчерпана.

Scroll to Top