Водоснабдителни сондажи

Инвестиционни намерения към РИОСВ

Изготвяне на документи, необходими за преценка, необходимост от ОВОС към РИОСВ.

  1. За получаване “Решение на Директора” на съответната регионална инспекция по околната среда и водите, по оценка на въздействието върху околната среда или за преценка, че не е необходимо извършването на оценка на въздействието върху околната среда, или за оценка за съвместимост, когато такива се изискват съгласно “Закона за опазване на околната среда” и “Закона за биологичното разнообразие”:

– по отношение на обекта, който се предвижда да бъде водоснабден;

– по отношение на водовземането, (когато средноденонощния дебит е повече от 300 л/сек и в останалите случай, при преценка от

компетентния орган, съгласно Прил. 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т.2 от ЗООС, т. 10, б. „н”)

Необходими документи:

  • Уведомление за инвестиционно намерение, съдържащо информация по чл.4, ал.3 от “Наредбата за ОВОС” – в един екземпляр на хартиен и два екземпляра на електронен носител;
  • Образец на искане за преценяване на необходимостта от ОВОС;
  • Копие от уведомлението до кмета на съответната Община/Общини и кметство/кметства;
  • Обява до засегнатото население;
  • Информация относно обществения интерес към инвестиционното предложение;
  • Информацията по “Приложение 2” към чл. 6 от “Наредбата за ОВОС”, се представя в един екземпляр на хартиен носител и в два екземпляра на електронен носител;
  • Копие от актуална скица с координати (партида) на поземления имот;
  • Копие от нотариален акт или друг документ, даващ правно основание за ползване на имота;
  • Заверен документ за платена такса.
Scroll to Top