Водоснабдителни сондажи

Водоснабдителни сондажи

Водопонизителни системи

Водоснабдителни сондажи за жилищно и промишлено водоснабдяване.

Изграждане и оборудване на сондажни, водоснабдителни тръбни кладенци, с диаметър до Ø500мм и дълбочина до 500м.

Роторно сондиране с водноглинеста промивка, с триролкови длета – с диаметър от Ø59 до Ø500мм.

Въздушно сондиране с диаметър до Ø315.

Обсаждане с PVC сондажни тръби с диаметри Ø125, Ø140, Ø160, Ø180, Ø200, Ø250, Ø315 и Ø400 на VALPLAST /Румъния/. Полагане на филцова засипка в затръбното пространство и водочерпене с компресор и еърлифт.

Сондажите за вода са вертикални изработки под земната повърхност, прокарани с цел добиване на подземни води. Сондажите за вода представляват вертикални отвори или шахти, прокарани в земята, за извеждане на подземните /подпочвени води на повърхността. Понякога кладенците служат и за други цели, например за проучване и наблюдение, изкуствено подхранване и изхвърляне /заустване на отпадни води. Съществуват много методи за изграждане на кладенци; изборът на конкретен метод зависи от предназначението на кладенеца, необходимото количество вода, дълбочината на подземните води, геоложките условия и икономическите фактори. Тръбните кладенци се прокарват роторно или ударно, докато шахтовите кладенци се прокопават. Вниманието към правилния дизайн, може да осигури ефективни и дълготрайни кладенци. След като сондажът е пробит, той трябва да бъде завършен и разработен за оптимален добив, след което се тества. Кладенците трябва да бъдат запечатани срещу навлизане на повърхностно замърсяване и периодично да се поддържат. Понякога, за специални цели, се прокарват хоризонтални сондажи.

          Обичайна практика е прокарването на проучвателни сондажи, с малки диаметри, които разкриват или потвърждават наличието на подземни води. Посредством прокарването им се изяснява раположението на статичното водно ниво, качествата на водите, както и дебелината на водоносните хоризонти. В последствие, при задоволителни резултати, тези сондажи се разширяват до проектните диаметри и се оборудват като експлоатационни. В тях се монтират потопяеми или центробежни помпи, устието се оформя с бетонови шахти, в които се монтира спирателна арматурата, водомери, правят се тръбни разводки към потребителите на водата. По време на сондирането е необходимо детайлното изясняване и документиране на преминатите литоложки разновидности, и геоложки слоеве по дълбочина. При необходимост се вземат почвени проби, които се надписват и поставят в специални контейнери.  В последствие може да бъде анализиран зърнометричния им състав или необходимите инженерно-геоложки показатели.

Съществуват различни по конструкция сондажи, в зависимост от дълбочината, на която се намират подземните води, необходимите водни количества и геоложките условия. Правилно подбраната конструкция осигурява ефикасната работа на съоръженията и гарантира дългия им живот.

След като сондажът е изграден, той трябва да бъде прочистен, оборудван и изпитан. Ефективността му се оценява чрез опитно-филтрационни изследвания /водочерпене/, които се провеждат за период от няколко часа до няколко дни.

Наличието на вода е свързано най-често със страничния приток, който е пресечен от изграденото съоръжение. Водното ниво в сондажите е статично и динамично. При изчерпване на водата с помпа, се получават понижения, които е необходимо да бъдат съобразени, както с характеристиките на преминатото водно тяло, така и с локалните особености на водоносния хоризонт. Фиксират се допустими понижения с цел предпазване и безаварийна работа на помпеното оборудване. В регионален план се съблюдава рационалното използване на водните ресурси и баланса във водното тяло.

За да се определи каква ще бъде конструкцията на сондажните кладенци, е необходимо да бъдат изяснени хидрогеоложките условия в района.

При проектирането е необходимо да се определят дълбочината на сондиране, диаметъра на сондиране, експлоатационният диаметър и начинът на обсаждане.

Дълбочината на сондажния кладенец зависи от разположението и дебелината на водоносния пласт, типа на помпените съоръжения – във връзка с доказания дебит и динамичното водно ниво.

Началният и крайният диаметър се определят в зависимост от дебитите и помпеното оборудване. Намаляването на диаметъра в дълбочина се изчислява така, че да приема и пропуска определено количество вода.

Експлоатационният диаметър засяга частта от сондажа, в която ще бъде спусната помпата с дадени габарити, в процеса на експлоатация. В зависимост от условията, тази дълбочина може да бъде до филтърната част или над нея.

Сондажите се обсаждат със стоманени или пластмасови тръби, като тук се включват филтърната част и утайника. В тези дейности влиза циментацията над филтърната част – за предпазване от проникване на повърхностни води или на водите от водоносните хоризонти, които не отговарят на стандартите.

При избора на конструкция на сондажните кладенци, и по-точно на филтърната част, е необходимо да се вземе под внимание химичният състав на водата. Употребата на различни филтри зависи от типа на водовместващите материали /водоносния хоризонт/. Обикновено това се отнася за неустойчиви напукани скали и пясъчно-чакълести водоносни пластове.

Scroll to Top