Водоснабдителни сондажи

Екологични проекти

Постановка

Екологичното законодателство на Република България, изисква задължително представяне на “Методика за прилагане на най-добри налични техники” (НДНТ), за промишлените дейности на нови и действащи промишлени инсталации и съоръжения, на базата, на която се издава комплексно разрешително за изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи промишлени инсталации и съоръжения, от Министерството на околната среда и водите (МОСВ). В зависимост от характера на производствената дейност, за редица случаи се изисква и провеждане на мониторинг на околната среда, който да регистрира степента на антропогенното въздействие.

В това отношение фирма “ГЕОХИДРОДРИЛ” ЕООД, в качеството си на независима експертна фирма, предлага своите възможности и опит за самостоятелна организация, изпълнение, попълване на заявление за издаване на комплексно разрешително по методиката на МОСВ и представяне на “Методика за прилагане на най-добри налични техники (НДНТ) …” за даден обект пред Министерството на околната среда, както и оптимално за клиента планиране и изпълнение на мониторинг.

Компетенции на “ГЕОХИДРОДРИЛ” ЕООД, фирмата и нейните експерти, са в състояние самостоятелно да планират, организират и провеждат комплексни проекти по следните по-важни направления:

  1. Изготвяне на “Методика за прилагане на най-добри налични техники” (НДНТ) за промишлените дейности на нови и действащи промишлени инсталации и съоръжения;
  2. Попълване на заявление за издаване на комплексно разрешително;
  3. Предварителна екологична експертиза на природен обект, по оценка на налични фондови материали и публикувани данни;
  4. Пълен комплекс от екологични изследвания (от полеви наблюдения и пробовземане, до крайна интерпретация на аналитични резултати) за нуждите на изготвянето на документации за получаване на разрешителни за водоползване, оценки на щети от стари замърсявания, доклади за ОВОС или по-специализирани задачи;
  5. Защита пред ВМЕС (Висш междуведомствен експертен съвет) на МОСВ на изготвените проекти и доклади;
  6. Организация и провеждане на мониторинг.

Основните възможности на фирмата са в областта на хидрогеологията, геоекологията – изследвания на почви, радиоактивност, замърсяване на повърхностни и подземни води, техногенно въздействие върху околната среда от промишлени отпадъци, управление на отпадъците, ВиК инсталации. На базата на добро партньорство и договорни отношения с водещи експерти от областта на метеорологията и биологията, фирмата има значителен опит в организацията на комплексни екологични експертизи. Въз основа на подписани рамкови договори, с различни аналитични лаборатории в страната, фирмата е в състояние да организира екологичен мониторинг по различни параметри (тежки метали, нефтопродукти, нутриенти, радиоактивност и др.) на въздуха, водата или почвата в различни райони.

Scroll to Top