Водоснабдителни сондажи

Изготвяне на документи

Регистрация на съществуващи сондажи

Регистрация на съществуващи водовземни съоръжения.

Разрешителни за водовземане от съществуващи сондажи

Изготвяне на документация за получаване на Разрешително за водовземане от подземни води.

Разрешителни за изграждане на сондажи

Изготвяне на документация за получаване на Разрешително за водовземане от подземни води.

Инвестиционни намерения към РИОСВ

Изготвяне на документи, необходими за преценка необходимост от ОВОС към РИОСВ.

Scroll to Top